شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - 25 شوال 1437

پیامبران

مسلمانان جهان

علماء و أعلام

از منظر دیگران

اماکن اسلامی

مناجات و أدعية

أهل بیت (ع)

خدمات فرهنگی اجتماعی

مقالات

استفتاءات

تألیفات

اخبار

زندگی نامه

مقاومت همان جامعه عرب است

 

مقالات

 

از همان زمانی كه قضيه فلسطين در سرلوحه توجهات جامعه عرب قرار گرفت، فلسطين در كام يهوديان سقوط كرد. چرا كه بازي‌های بين‌المللی در جزء جزء تصميم‌گيري‌های دنيای عرب جای گرفته بود. سپس جنگهايی نمايشی بسياری بر قضيه فلسطين پرده افكندند. سران عرب نيز از هر نشست به نشست ديگری عقب نشينی كردند و در نهايت منجر به نشست بيروت گرديد كه اعراب صلح را تقديم اسرائيل كردند و در مقابل زمين موجوديت اسرائيل را به رسميت شناختند. اسرائيل نيز طی يك اقدام هماهنگ با آمريكا ابزار داشت كه اين تصميم فقط برای مذاكره مفيد است و جنبه عملی ندارد. بدين ترتيب قضيه فلسطين به وادی بی سرانجام سياست كشانده شد و سياست‌های آمريكايی در نهايت موفق شد كه مصر و اردن را به صلح با اسرائيل بكشاند. در چنين فضايی همه مؤلفه‌های موجود برای يك جنگ عربی با هدف آزاد سازی فلسطين از بين رفت و آخرين پيروزی اعراب در مصر به يك شكست تبديل شد و پس از آن سياست بيشتر كشورهای عربی به سمت به رسميت شناختن اسرائيل گرايش پيدا كرد و نمايندگي‌های اقتصادی و سياسی به عنوان يك ابزار ديپلماتيك بازگشايی شدند تا برای رسيدن به يك صلح كامل در آينده برنامه‌ريزی كنند. با اين عقب‌نشينی اعراب، معاهده دفاع مشترك در بين اعراب و قطع رابطه اقتصادی با اسرائيل عملاً فرو ريخت.

 در همين راستا، ديدارهای جامعه عرب در سطح وزرای امور خارجه و سران، شكل انشايی به خود گرفت؛ زيرا آنان نتوانستند كه در مسائل مهم حياتی به اتفاق نظر دست پيدا كنند. بدين ترتيب دستاورد اين نشست فقط اين شد كه عقب نشيني‌ها را توجيه كرده و آبروی اعراب را حفظ كند. پس از كنفرانس مادريد، ديگر دنيای عربی وجود ندارد. چرا در كنفرانس مادريد اجازه ندادند كه جامعه عرب حتی به عنوان ناظر در اجلاس حضور پيدا كند. زيرا كه اسرائيل و آمريكا نمي‌پذيرند كه با جمع اعراب مذاكره كنند؛ چرا كه آنان دنيای عرب را به رسميت نمي‌شناسند، بلكه با هر كشوری به صورت منفرد وارد تعامل مي‌شوند.

بدين ترتيب تحت فشارهای روزافزون آمريكا، گسستگي‌های عربی آغاز گرديد و به جايی رسيد كه به جای آزادی فلسطين، به آزادی اعراب از قضيه فلسطين رسيدند و قضيه فلسطين دوباره به بازي‌های بين‌المللی و راهبرد جديد دولت آمريكا وارد گرديد. اين مسأله در گفته‌های نفاق آميز رهبر اين راهبرد درباره دو دولت فلسطينی و اسرائيلی تجلی پيدا كرده است. رئيس جمهور آمريكا به گونه­ای فرمايشی از اين موضوع و طرح نقشه راه كه كميته چهارگانه بين المللی آن را تهيه ديده است، سخن مي‌گويد. در حالی كه روشن است بدون اراده اسرائيلی آمريكايی نقشه راه هيچ مجالی برای اجرايی شدن ندارد. اسرائيل مثل هميشه سعی دارد با استفاده از شرايط نيرنگ آلود مذاكرات، به اجرای توطئه‌های خود بپردازد و بخشهای بيشتری از سرزمين‌های فلسطينی را در كرانه باختری و قدس برای ساختن شهرك‌های جديد و ديوار حايل تصاحب كند. اسرائيل با كسب موافقت آمريكا بازگشتن آوارگان به سرزمين‌های خودشان را رد كرد و بر يهودی بودن دولت تأكيد ورزيد و رهبری فلسطينی را از هستی ساقط كرد. اسرائيل به بهانه نبود شريك فلسطينی مذاكرات را نپذيرفت و پس از آغاز انتفاضه، طی اقدامی هماهنگ با سياست‌های آمريكا موضوع امنيت را بر سياست ترجيح داد و روال رو به افزايش جنايت عليه فلسطيني‌ها را ادامه داد.

جامعه عرب به خاطر ضعف اراده عربی و ناتوانی مطلق در برابر آمريكا هيچ كاری نتوانست انجام دهد. از اين رو بعضی از دولت‌های عربی به سرعت انتفاضه و گروه‌های جهادی را محكوم كردند. گويا مشكل، گروههای فلسطينی است و نه اسرائيل. حتی دولت فلسطين را كه به صورتی ديپلماتيك و آزاد روی كار آمده بود، محكوم كردند؛ زيرا آمريكا و اروپا جز با تن دادن به شرايط خفت‌بار، موافق همكاری با دولت فلسطينی نبودند.

جنايات يهوديان در حق  فلسطيني‌ها سكون و سكوت تصميم‌های جامعه عرب را نشكسته است. در نهايت نيز دبيركل جامعه عرب اعلام داشت بعد از آن كه آمريكا فرايند صلح اعراب و اسرائيل را در اختيار اسرائيل گذاشت، اين صلح مُرد. پس از تجاوز اسرائيل به لبنان، سران كشورهای عربی تا كنون موفق به برگزاری نشست نشده‌اند. حتی بعضی از آنها، اسرائيل را در تجاوزاتش معذور مي‌دانند و مسؤوليت اين تجاوز را متوجه مقاومت مي‌دانند. ولی ملت‌های دنيای عرب عليه تجاوز ايستاده‌اند و سياست دولت‌های خود را محكوم كرده و مقاومت را تأييد نموده‌اند.

سؤالی كه خود را بر جامعه عرب تحميل مي‌كند اين است كه پس از سقوط همه قضايای سرنوشت‌ساز جامعه عرب با ضربه سهمگين آمريكا و اسرائيل، آيا باز هم به جامعه عرب نياز مي‌باشد؟ چرا حكام عرب اين همه خوارشدن به وسيله آمريكا در همه مسائل عربی را به نفع حمايت مطلق آمريكا از اسرائيل – حتی در موضوع آتش بس به عنوان اولين مانع برای جلوگيری از كشتارهای وحشيانه اسرائيل كه هماهنگی آمريكا را با خود دارد – مي‌پذيرند؟

آمريكا اجازه نمي‌دهد كه هيچ دولت عربی در رابطه با مشكل لبنان و فلسطين، موضع فعال و مثبتی بگيرد. حال آنكه مي‌دانيم دنيای عرب در جنبه‌های اقتصادی و سياسی و امنيتی به آمريكا نيازی ندارند، بلكه اين آمريكاست كه به دنيای عرب نيازمند مي‌باشد.

ما از دولت‌های عربی نمي‌خواهيم كه عليه اسرائيل اعلان جنگ كنند كه بعضی از رؤسای عربی نيز اعلان جنگ را رد كرده‌اند، بلكه مي‌خواهيم به شيوه‌ای جديد به آمريكا فشار بياورند و سفرا و نمايندگان دشمن صهيونيستی را اخراج كنند يا اينكه اين قدر هم جرأت ندارند و از بعضی پيامدهای آن مي‌ترسند؟

ما ملاحظه كرديم كه جامعه عرب نتوانست به صورت كارآمد در قضيه عراق و سودان و سومالی و فلسطين و لبنان دخالت كند، بلكه اين آمريكا و هم پيمانان آن بودند كه سعی كردند اراده خود را بر ملت‌های عربی تحميل كنند. طوری شده است كه جنگ آمريكا عليه لبنان و فلسطين، تحت عنوان تأمين منافع لبنان و فلسطين صورت مي‌گيرد ولی هدف واقعی آن اين است كه اين منافع به نفع سيطره اسرائيل بر لبنان و فلسطين ويران شود.

سؤال ديگری باقی ماند: چه نيازی به جامعه عرب وجود دارد؟ جامعه‌ای كه به شاهد دروغين و محيط گريه‌آور تبديل شده است و نمي‌تواند جلوی وتوی قطعنامه‌هايی كه هدف آن‌ها حمايت از كودكان و زنان و سالخوردگان و شهروندان غزه مي‌باشد، توسط آمريكا را بگيرد.

در اين لحظات سرنوشت‌ساز سؤالی ديگر خود را تحميل مي‌كند: فلسفه اين همه ارتش چيست؟ اين همه سلاح چه فايده‌ای دارد؟ آيا ديگر دنيای عربی مانده است كه اعراب را حول قضايای مهم گرد آورد يا اين كه منطقه­گرايی ويژگی جديد روابط بين اعراب شده است كه اين مسأله روی حال و آينده ايشان تأثير منفی به جای خواهد گذاشت؟

سرانجام حرف ما اين است كه حوادث ثابت كرد كه مقاومت همان جامعه عرب است؛ زيرا مقاومت راز قدرت و بالندگی اعراب مي‌باشد و جامعه عرب چنين ويژگی را ندارد. ما از جامعه عرب مي‌خواهيم كه با ملت‌های خود و نه با سياست‌های آمريكا هماهنگ شوند. اين سياست‌های آمريكايی است كه در ورای بسياری از تصميم‌های عربی فعاليت دارد.


ارسال این صفحه به دوست | نسخه قابل چاپ

تعداد بازدید کننده ها:  2567

ثمره ماه رمضان، تولد انسانی جدید است

ماه رمضان، خاستگاه ارتباط، مسئولیت‌پذیری و پاکی معنوی

روش قرآن در بازخوانی تاریخ

نقش تفکر روشمند در ساختن شخصیت اسلامی

سیمای انسانی پیامبر(ص) در قرآن

روش سیاسی و حکومت‌داری امام حسن(ع)

تأملاتی در رسانه اسلامی

حج در قرآن

شاخصه‌های جامعه دینی از دیدگاه امام صادق(ع)

عید فطر، گاه امیدواری

چگونه منتظر واقعی امام مهدی(عج) باشیم؟

پرتوی از زندگی امام موسی کاظم(ع)

امام علی(ع) مدرسه قرآن و اسلام

تعصب، جاهلی و غیراسلامی است

سیاست مالی در اسلام

مسئولیت راهبردی ما در قبال اهانت‌های غرب

نقش مسجد در ایجاد و تحکیم وحدت امت اسلامی

روش گفتگوی امام صادق(ع)

برابری زن و مرد در اسلام

روش اهل‌بیت(ع) در فهم قرآن

امام حسین(ع)، رسالت فراگیر و نماد وحدت اسلامی

حج، اجلاس جهانی مسلمانان

همه‌جانبه بودن مسئولیت در اسلام

خطر وعاظ السلاطین برای امت اسلامی

شب قدر

در موسم رحمت و غفران الهی، دل‌های خود را متوجه خدا کنید

چگونه با روزه‌داری، نفس خود را بر اساس تقوا تربیت کنیم؟

وحدت اسلامی و موانع روانی و سیاسی / مقاله‌ای از علامه مرجع(قدس سره)

اسلام رو در رو با چالش‌های فکری / مقاله ای از علامه مرجع(ره)

پدیده تکفیر و خطرات آن برای جامعه اسلامی

عاشورا، قیام برای اصلاح امت اسلامی

پیام‌های سیاسی حج / علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله(ره)

مسئولیت ما در دوران غیبت

نقش سیاق از نگاه علامه فضل‌الله

«من وحی القرآن» تفسیری اجتماعی و واقع گرایانه

مراحل انحطاط اجتماعی بنی‌اسرائیل از دیدگاه علامه فضل‌الله(ره)

عاشورا فرا‌تر از مذاهب و ادیان

ماهیت تربیت قرآنی در نگرش علامه فضل‌الله(ره)

گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر «من وحی القرآن»

علامه فضل‌الله(ره) و کرانه‌های معنایی آیات قرآن

علامه فضل‌الله(ره) و تغییر جنسیت از منظر قرآن

علامه فضل‌الله و منطق قرآنی دعوت

علامه فضل الله و گستره معارف قرآن

علم پیامبر و امام در تفسیر «من وحی القرآن»

علامه فضل‌الله و تفسیر قرآن به قرآن

عصمت پیامبران در تفسیر «من وحی القرآن»

جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله

تفسیر شناخت «من وحی القرآن»

بلاغت محوری در شیوه تفسیری علامه فضل‌الله

قرائتی اسلامی از آزادی و دموکراسی / علامه مرجع(ره)

بررسی تطبیقی دیدگاه کلامی علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله

انتظار از متن در تفسیر «من وحی القرآن»

صراحت و گفتگو، راه ما برای رفع فتنه / مقاله ای از سیدعلی فضل الله

سکانداري اسلام پس از رسول اکرم / علامه مرجع (قدس سره)

ولایت فقیه، شورا و دموکراسی / علامه مرجع (قدس سره)

زهرا الگوی زنان عالم / مقاله ای از علامه مرجع (قدس سره)

این است راز زهرا(س) / مقاله ای از علامه مرجع(ره)

جنبش‌های اسلامی و ضرورت نظریه پردازی

مسئولیت ما در قبال انقلاب ها و بیداری عربی / علامه سید علی فضل الله

نگاه اسلامی به اهدای عضو

زن نمونه در حماسه حسینی

به سوی عاشورای اسلامی

تأملاتی اسلامی در موضوع اقلیت ها

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش پنجم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش چهارم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش سوم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش دوم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش اول

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 6

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 5

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 4

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 3

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 2

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 1

نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی

بیداری اسلامی، مشکلات، موضعگیری‌ها و چشم اندازها

عاشورا؛ قضیه، چالش و رویارویی / مقاله ای از معظم له (رضوان الله علیه)

نگاهى اسلامى به عاشورا

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 9

پیام تسلیت آیت الله شیخ محمد مهدی آصفی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت علامه سید محمد حسن امین به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت الازهر به مناسبت رحلت معظم له

آخرین لحظه های سید

مجلس بزرگداشت معظم له در مالزی برگزار شد

پیام تسلیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

پیام تسلیت طلاب پاکستان

پیام تسلیت آیت الله العظمی صادقی تهرانی

پیام تسلیت سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور

پيام تسليت نمايندگان مجلس ایران

پیام تسلیت جامعه روحانیت آذربایجان شرقی

پیام تسلیت نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی صانعی

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی گرامی

پیام تسلیت دفتر تبليغات اسلامی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت آيت‌الله العظمی بيات زنجانی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت نماينده مقام معظم رهبری و استاندار مازندران

پیام تسلیت نايب رئيس مجلس به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت سيد حسن نصر الله به مناسبت رحلت معظم له

نگرشی بر انديشه امام خمينی / مقاله ای از معظم له

شخصیت قرآنی زن / مقاله ای از معظم له

زن در نظام اجتماعی اسلام / مقاله معظم له

جستاری در کتاب

حجاب امری دینی یا طائفه ای؟ / مقاله معظم له

تأثیر روابط خانوادگی بر شخصیت کودک / مقاله معظم له

تأثیر محیط اجتماعی بر کودک / مقاله معظم له

تأملاتی اسلامی پیرامون کودک / مقاله معظم له

بیانیه نهایی کنفرانس "جدال رابطه فلک و فقه"

فقیه و حاکمیت

فرزند بین اطاعت و نیکی به والدین

تأملاتی قرآنی در باب روش / مقاله معظم له

زن در دائره روابط زناشویی / مقاله معظم له

اسلام میان واقعگرایی و آرمانگرایی / مقاله ای از معظم له

پیامهای معنوی و فکری و عملی حج / مقاله معظم له

نقش دين در جامعه انساني / مقاله معظم له

نگرشی نوین به کتاب "الاجتهاد بین أسر الماضی و آفاق المستقبل"

تأملی در باب تقريب / مقاله معظم له

اسلام فعال سازی خرد و باور است

شهید صدر، پویش استثنایی در دنیای اندیشه

نگاهی به کتاب

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 8

مفهوم شور از نظر قرآن / قسمت 7

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 6

امام صادق(ع) و ريشه دار سازي اسلام در زندگي مردم

مقاله معظم له به مناسبت درگذشت محمود درويش، شاعر فلسطينی

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش چهارم

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش سوم

زن در عرصه زندگي

اين است زهرا / ترجمه­ای از قصیده علامه مرجع سید فضل الله

ارزیابی ابعاد شخصیتی امام خمینی / مقاله ای از معظم له (قسمت دوم)

ارزیابی ابعاد شخصیتی امام خمینی / مقاله ای از معظم له (قسمت اول)

فرهنگ اسلامی در دنیای متغیّر / مقاله ای از معظم له

قرائتی عقلانی از حملات واکنشی غرب به اسلام / مقاله ای از معظم له

پیام توحید ضدیت با بت پرستی و به بردگی گرفتن انسانهاست

عاشورا و چالش هاى فكرى و فرهنگى معاصر

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش دوم

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش اول

شرح دعای امام زین العابدین (ع) در وداع با ماه رمضان

مسؤوليت ما در دوران غيبت

ریا در قرآن

درنگى در شيوه بيانى قرآن

ضرورت يك انقلاب فقهی

عاشورا فرياد بلند حق و آزادی / مقاله از از معظم له

نقش منبر حسينی / مقاله ای از معظم له

وجوه كفر / بخش دوم

وجوه كفر / بخش اول

پديده كفر در جامعه

حج سفر معنوی به سوی خداوند

طاغوت و تأثيرات آن بر عقيده و زندگی

مسأله حجاب اسلامي، چالش دين و قانون / مقاله ای از معظم له

جنگ بدر، چرايی و زمينه­های آن

مقاله روزنامه النهار پيرامون تداوم فعاليت هاى معظم له در بيمارستان

تزكيه نفس

نقش دين در جامعه انسانی / بخش دوم

نقش دين در جامعه انسانی / بخش اول

عدالت گستری در تمام زندگی

سؤالهايی از رئيس جمهور آمريكا

بوش، شيطان ابله

انتفاضه فلسطين حال و آينده (4)

مقاومت همان جامعه عرب است

انتفاضه فلسطين، حال و آينده(3)

امام على(عليه السلام)

انتفاضه فلسطين، حال و آينده (2)

فاطمه در نقش همسر

ميلاد زهرا: ميلاد زن مسلمان

مديريت مال و ثروت از ديدگاه قرآن كريم

انتفاضه فلسطين، حال و آينده / بخش اول

قرائتی نو از قرآن

زن مظهر رحمت است

آزادی بيان از ديدگاه اسلام

8 مارس سالگرد ترور علامه فضل الله يادآور تروريسم جهانى آمريكا

گزارش روزنامه المستقبل از تحركات سياسی و ارتباطات معظم له با رسانه‌ها و ديپلماتهای غربي

مرجع مظلوم در بیان معظم له (ویژه سالگرد شهادت آیت الله العظمی سید محمد صدر)

تعامل با زمان

جشنهای ولادت

رابطه اسلام و غرب

امام صادق (ع) دايرة المعارف معرفت و رسالت

امام علی (ع)، عابد و صابری مراقب

زينب، كربلاى جارى

اسلام و نقش اجتماعى زنان

بررسی فقهی ثبوت هلال از دیدگاه معظم له

فقه حقوقى (زن)

نگاهى اسلامى به عاشورا

پارلمان؛ وظايف، مسووليت ها و امتيازاتآدرس :ایران، قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17 - كد پستي:3715713776 و يا صندوق پستي: 3466 - 37185

تلفن:37712316- 37727782- 982537723382+ / فاكس: 982537711893+

پست الكترونيكي: info@bayynat.ir