سگ وخوک |

: آيا خوک نجس العين است؟

: آيا خوک نجس العين است؟

کيفيت وچگونگي وضو |

آيا ملاک در اينکه مکلف علاوه بر وضو بايد تيمم کند، تنها خشکيدن آب صورت است و نه ريش؟

آيا ملاک در اينکه مکلف علاوه بر وضو بايد تيمم کند، تنها خشکيدن آب صورت است و نه ريش؟

شرايط خون نفاس |

يك روز كامل، درد زايمان داشتم و در اين مدت نماز نخواندم. آيا قضاي اين نمازها بر من واجب است؟

يك روز كامل، درد زايمان داشتم و در اين مدت نماز نخواندم. آيا قضاي اين نمازها بر من واجب است؟

کفارات احرام |

آیا

آیا این گفته صحیح است که خوردن گوشت قربانی؛ به خصوص برای فرزندان، همسر، براداران و مادر، گرچه پس از توزیع آن میان فقرا و تنگدستان باشد، جایز نیست؟

احکام متفرقه |

زنی به حج رفت

زنی به حج رفته و هنگام رسیدن به بیت الله الحرام از دنیا رفته است. وی را در شعب ابوطالب دفن کرده اند، حکم شرعی حج او چه می شود و آیا برای او حج، ثبت…

رقص و موسيقى |

* حكم موسيقى كلاسيك كه متناسب با حالت رقص است چيست؟

* حكم موسيقى كلاسيك كه متناسب با حالت رقص است چيست؟

انتخابات |

* آيا رأى اكثريت به كسى كه آن را به دست آورده، مشروعيت مى دهد؟

* آيا رأى اكثريت به كسى كه آن را به دست آورده، مشروعيت مى دهد؟

معنای تقلید |

آيا در مسائل اعتقادي، جايز است که از کسي تقليد کرد؟

آيا در مسائل اعتقادي، جايز است که از کسي تقليد کرد؟

شراب (خمر) |

آيا شراب نجس است يا پاک؟

آيا شراب نجس است يا پاک؟

کيفيت وچگونگي وضو |

آيا جايز است كسي، دستي را كه با آن مي‏شويد و مسح مي‏كشد حركت دهد علاوه بر آنكه عضوي كه شسته مي‏شود (مغسول) يا عضوي كه مسح بر آن كشيده مي‏شو

آيا جايز است كسي، دستي را كه با آن مي‏شويد و مسح مي‏كشد حركت دهد علاوه بر آنكه عضوي كه شسته مي‏شود (مغسول) يا عضوي كه مسح بر آن كشيده مي‏شود (ممسوح)…