میزان زکات فطره سال 1401 از سوی موسسه علامه سید محمد حسین فضل‌الله(ره) اعلام شد

این مبلغ به ازاء گندم برای هر نفر 40 هزار تومان، برنج ایرانی، 240 هزار تومان و برنج خارجی 90 هزار تومان تعیین شده است

حداقل مبلغ فطریه بر اساس قوت غالب گندم برای هر نفر 40 هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، قیمت سه کیلو برنج بر حسب نوع مصرف است. لذا بر اساس نوع مصرف برنج (ایرانی) 240 هزار تومان و مصرف برنج (خارجی) 90 هزار تومان به ازاء هر نفر می‌باشد.

همچنین کفاره غیر عمد روزه، بر اساس قوت غالب گندم، روزی 10 هزار تومان و کفاره عمد روزه، روزی 450 هزار تومان تعیین شده است