بازتاب يورش اسرائيل به فلسطين و لبنان در مطبوعات افغانستان

اسارت يك نظامی اسرائيل توسط فلسطينی ها و دو نظامی  آن کشور توسط حزب الله سبب گرديد، تا دولت اسرائيل به عمليات وسيع نظامی در نوار غزه و لبنان دست بزند.

اسرائيل برای آزادی عسكرش كه توسط مبارزين فلسطينی اسير شده بود و آن ها در بدل رهايی او خواهان آزادی هزاران تن فلسطينی اسير در اسرائيل گرديده بودند، جنگ تمام عياری را عليه حكومت فلسطين به رهبری حماس آغاز كرد.

تاسيسات دولت، دستگاه توليد برق و خانه ها از هوا و يا توسط توپ خانه مورد حمله قرار گرفتند. ده ها نفر در اثر اين حملات از ميان رفته و مردم مُلکی با مشکلات بزرگی مواجه گرديدند.

بعد از آن که  دو عسكر اسرائيل توسط كوماندو های حزب الله در جنوب لبنان اسير شدند، اسرائيل به حمله تمام عياری عليه لبنان دست زد. ميدان هوايي، پل ها، مراكز توليد و توزيع برق، قريه ها و ساير تاسيسات اقتصادی لبنان از زمين، هوا و بحر مورد حمله قرار گرفت.

تا اكنون صدها تن در لبنان و فلسطين به شهادت رسيده و صد ها هزار تن ديگر به مهاجرت دست زده اند.

اسرائيل اين همه جنايات را زير نام دفاع از خود مرتكب می شود و اعلان نمود، تا نابودی حزب الله به حملات خود ادامه خواهد داد.

واكنش كشور های عربی در زمينه مايوس كننده است.

وزرای خارجه جامعه عرب بدون اين که روی کدام برنامه در دفاع از فلسطينی ها در برابر تجاوز اسرائيل دست يابند به اين گفته دل خوش کردند که برای ختم يافتن وضعيت يک راه حل برای قضيه فلسطين ضروری است.

واكنش غرب در برابر حملات تمام عيار اسرائيل به لبنان جانبداری کامل از اسرائيل بود. وزير خارجه امريكا با برقراری آتش بس مخالفت نمود. دولت انگليس خواهان استقرار نيروهای حافظ صلح به خاطر قطع حملات راكتی به اسرائيل شد.

طبق تحليل مبصرين غربی امريكا و انگليس دو تا سه هفته برای اسرائيل مهلت داده اند، تا كار را با حزب الله يكسره كند. البته اسرائيل با استفاده از فرصت می خواهد حماس را نيز از ميان ببرد.

امريكا حماس و حزب الله هردو را در ليست سازمان های تروريستی قرار داده و به همين خاطر حمله برآن ها را جزئی از جنگ عليه تروريسم می داند. اسرائيل سوريه و ايران را متهم به همكاری حزب الله و حماس می نمايد.

حسنی مبارك كه از دوستان نزديك امريكا در شرق ميانه است، به جای محکوم نمودن حملات وسيع اسرائيل به لبنان و فلسطين به شكوه و شكايت از حماس و حزب الله پرداخت. بدين ترتيب کشور های عربی يک بار ديگر مجاهدين لبنانی و فلسطينی  را  در برابر تجاوز لجام گسيخته اسرائيل تنها گذاشتند.

اسرائيل با چراغ سبزی كه از غرب برايش نشان داده شد به جنايات نابخشودنی ای دست زده که ابعاد خطر ناک آن بعداً معلوم خواهد شد.

در حالی كه مقصر اصلی در حوادث اخير اسرائيل است، امريكا و انگليس به خاطر نشان دادن جراغ سبز به اسرائيل در اين جرم شريك اند. هم چنين تاريخ بی تفاوتی و جبن رهبران عرب را كه عليه تجاوز اسرائيل اقدامی نمی كنند نخواهد بخشيد.

دولت افغانستان نيز در رابطه با تجاوز وحشيانه اسرائيل سکوت اختيار نموده است. سكوت دولت در برابر تجاوز اسرائيل عليه مسلمان ها با احساسات اکثريت مردم افغانستان همسوئی ندارد. مردم افغانستان از حملات اسرائيلی ها به لبنان و فلسطين نگران بوده و در غم ميليون ها فلسطينی و لبنانی مظلوم خـــود را شــريک می دانند.

تاريخ شاهد است که تجاوز هر قدر بزرگ باشد، نمی تواند، اراده مردم مقاوم لبنان و فلسطين را درهم بشكند. اگر دولت های اسلامی از ترس امريکا و غرب در دفاع از ملت های مظلوم فلسطين و  لبنان اعتراض نمی کنند، به ريشه خود تيشه می زنند؛ زيرا نزد مردم خود بی اعتبار می شوند.

منبع: سايت پيام مجاهد