بناهاى‌ اسلامى‌

اين‌ بخش‌ به‌ معرفیبرخی‌ از مهم‌ترين‌ اماكن، شهرها و بناهایاسلامی‌ و نيزدگرگونی‌ها و حوادثی‌ كه‌ اين‌ بناها به‌خود ديده‌ است‌ می پردازد. بدان‌ جهت‌ كه‌ اين‌ بناها گواهی‌ بر عظمت‌ تمدن‌ و فرهنگ‌ سازندگان‌شان‌ بوده‌ است‌. هم‌ چنان‌ كه‌ اين‌ بناها از ویژگی ‌هاى‌ هندسی و معماری‌ خلاّقانه‌ و چشم‌ نوازی ‌برخوردارند كه‌ منعكس‌ کننده ی ‌ مزايا و خصوصيات‌ جوامعی‌ است‌ كه‌ آن‌ ها را عرضه‌ كرده‌اند.