قبل از اينکه مرده سرد شود، او را لمس کردم آيا غسل مس ميت بر من واجب است؟

قبل از اينکه مرده سرد شود، او را لمس کردم آيا غسل مس ميت بر من واجب است؟

تا وقتي لمس جنازه قبل از سرد شدن آن باشد، غسل واجب نمي‏شود.