آيا هنگامي که ثواب قرآن‎ را به روح مرده هديه مي‏کنيم خودمان با اختيار، از اين ثوا

آيا هنگامي که ثواب قرآن‎ را به روح مرده هديه مي‏کنيم خودمان با اختيار، از اين ثواب بي‏نصيب مي‏شويم؟ و آيا مرده رسيدن ثواب به روحش را واقعا حس مي‏کند؟ و آيا مرده در اولين روزهاي عيد منتظر دوستانش است و زائرانش را مي‏شناسد؟

در احاديث شريفه وارد شده که چيزي از ثواب اهدا کننده کم نمي‏شود. و ثواب، به مرده مي‏رسد و خداي متعال آن‎را قبول مي‏کند. اما اينکه مرده منتظر دوستانش است، در بعضي احاديث آمده که مرده همان طور که در زمان حيات از زيارت دوستانش خوشحال مي‏شود، درحال مرگ نيز با زائرانش، انس مي‏گيرد و از زيارت آنها شاد مي‏شود. ولي در خصوص زيارت قبور در روز عيد چيزي که استحباب آن‎را برساند وارد نشده است.