يک شخص مکلف، چه ويژگيهايي را

يک شخص مکلف، چه ويژگيهايي را بايد لحاظ کند تا بتواند مرجع تقليدي که اهليّت اين مقام را داشته باشد، انتخاب ‏کند، با توجه به وجود بسياري از علمايي که چنين شايستگي را دارند؟

کافي است شخصي را که داراي ويژگيهاي معتبر، در تقليد است بشناسد. مهمترين اين ويژگيها عبارتند از: اجتهادي که همراه با ممارست علمي دراز مدت باشد. عدالتي که نمود آنرا در استقامت، مي‏توان ملاحظه کرد، پيروي از ارزشها و راهنمايي هاي ديني، چه شريعت باشد يا اخلاق. اضافه بر اينکه او بايد در قيد حيات و مرد و امامي، اثنا عشري و حلال زاده- بنابر احتياط- باشد. لذا در صورتي که شخصي، چنين شرايطي را داشته باشد، جايز است که از او تقليد کرد. و اگر چنين اشخاصي، متعدد باشند، اواين حق را دارد که هر کدام را که بخواهد برگزيند و به عنوان مرجع تقليد خود، اختيار کند.