در خلال ادای مناسک عمره چه هنگامی واجب است که وضو داشته باشم؟

در خلال ادای مناسک عمره چه هنگامی واجب است که وضو داشته باشم؟

تنها در هنگام طواف و نماز طواف واجب است که طهارت داشته باشید.