نظر جنابعالی درباره جعل گذرنامه به منظور

نظر جنابعالی درباره جعل گذرنامه به منظور ادای مناسک حج چیست؟ با علم به اینکه صاحب پاسپورت با این جعل موافق است؛ نحوة این جعل این گونه است که عکس را عوض می کنند و اسم را باقی می گذارند؟

این کار جایز نیست. کسی که تصمیم به حج دارد، باید اعمالش را با توبه و استقامت در مسیر رضای خدا شروع کند. اگر برای کسی سفر حج جز از این طریق میسر نباشد، وی در این صورت مستطیع نخواهد بود.