دختر نه ساله اي از مرجعي، تقليد مي‏کرد، ولي موردي از رساله او را

دختر نه ساله اي از مرجعي، تقليد مي‏کرد، ولي موردي از رساله او را مطالعه نکرده بود، چيزي هم درباره آن مرجع نمي‏دانست، مادرش به او امر کرد که مرجعش را تغيير دهد وبه مرجع ديگري عدول نمايد، آيا او چنين حقي دارد؟

تقليد‏کردن از مرجعي، به موازين شرعي وابسته است، و اطاعت از والدين در چنين مسأله‏اي در صورتي که از اين موازين بدور باشد، واجب نيست.