* آيا دست دادن با زن نامحرم به اقتضاى نقشى كه در فيلم به عهده مرد قرار مى گيرد، جايز است؟

* آيا دست دادن با زن نامحرم به اقتضاى نقشى كه در فيلم به عهده مرد قرار مى گيرد، جايز است؟

* طبعاً اين كار حرام است. و اگر مصلحت اقتضاى انجام اين عمل را نمايد، بايد از دستكش نايلونى شفاف استفاده شود كه چنان وانمود كند كه لمس مستقيم صورت گرفته است. زيرا لمس مستقيم حرام است و اگر دست دادن به صورت تماس مستقيم دست ها با يكديگر نباشد و عنوان ثانوى اى هم موجب حرمت نشود، حرام نيست.