ما درکشوري زندگي مي‏کن

ما درکشوري زندگي مي‏کنيم که درآن اهل خبره و دفاتر مراجع وجود ندارد، بلکه فرهنگ تقليد نيز، نامأنوس است، در چنين وضعي چگونه مي‏توانيم مرجع جامع الشرايط، را بشناسيم؟

رجوع به خبرگان [متخصصين] منحصر به جايي نيست که انسان در آن زندگي مي‏کند، بلکه شامل همه خبرگان مي‏شود. پس چنانچه آنان به اجتهاد يک عالم و صلاحيت او براي تقليد شهادت دهند، جايز است که به نظر آنان، اعتماد کرده عمل نماييم، مکلف، نيز مي‏تواند بر اطمينان تثبيت يافته و پايدار و يا به شهرتي که اطمينان او را باشد، اعتماد کند.