آیا وارد شدن در عمل طواف با وجودی که مکلف بداند، طواف به سبب نماز جماعت متوقف خواهد شد، جایز است؟

آیا وارد شدن در عمل طواف با وجودی که مکلف بداند، طواف به سبب نماز جماعت متوقف خواهد شد، جایز است؟

جایز است.