اگر کودکي قبل از بلوغ مرده‏اي را لمس کرده باشد، آيا درهنگام بلوغ غسل مس ميت بر او واجب مي‏گردد؟

اگر کودکي قبل از بلوغ مرده‏اي را لمس کرده باشد، آيا درهنگام بلوغ غسل مس ميت بر او واجب مي‏گردد؟

بله، پس از بلوغ براو واجب مي شود. همچنين اگر قبل از بلوغ، در حالي که مميز بوده غسل را انجام داده، غسلش صحيح است.