* آيا مرد مى تواند با دو يا چند همسر خود - در صورت رضايت خود آنان و به زعم خودشان براى لذت و شهوت بيشتر - به طور هم زمان آميزش كند؟

* آيا مرد مى تواند با دو يا چند همسر خود - در صورت رضايت خود آنان و به زعم خودشان براى لذت و شهوت بيشتر - به طور هم زمان آميزش كند؟

* اين كار خود به خود حرام نيست. اما برخى از علما در حرمت نگاه زن به عورت زن ديگر قايل به احتياط هستند. اگر فرض مورد سؤال مستلزم نگاه آن زنان به عورت يكديگر باشد، بنابر نظر اين علما، جايز نيست.


نظر ما هم كه نگاه زن به عورت زن ديگر را در حالات اضطرارى و مورد نياز مانند شهادت دادن و بررسى وضعيت زنانگى و بستن لوله و... جايز مى دانيم شامل مورد ياد شده نمى شود. بنابراين در صورتى كه وضع ياد شده مستلزم نگاه زنان به عورت يكديگر باشد، بايد احتياط رعايت شود.


ما حتى در اصل مشروعيت چنين عملى رعايت احتياط مى كنيم، زيرا چنين كارى با مرتكزات (مبانى) شرعى ناسازگار است. بنابراين مسلمان بايد از چنين عملى از باب احتياط يا تنـزه اجتناب ورزد.