* ويژگى ها و شرايط مرجعى كه تقليدش جايز است كدام است؟

* ويژگى ها و شرايط مرجعى كه تقليدش جايز است كدام است؟

* شروط اساسى مرجع، دارا بودن قدرت اجتهاد و ممارست فقهى است كه موجب رونق درك و آگاهى او مى شود. البته تنها شرط اجتهاد و عدالت كه سبب اطمينان انسان به او مى شود كافى نيست. شروط جنبى ديگر عبارت است از ذكورت،آزاد بودن، حلال زادگى. اين شروط اگرچه به لحاظ علمى تأثيرى در محتواى تقليد ندارد، اما در جايگاه اجتماعى مرجع مؤثر است. البته گويا بيش تر اين شروط جنبى مبتنى بر احتياط است.