* آيا بازتاب ها و واكنش هايى كه در برابر آر

* آيا بازتاب ها و واكنش هايى كه در برابر آراى فقهى غيررايج و غير مشهور نشان داده مى شود نتيجه الفت و عادتى فقهى است؟ آيا اين واكنش ها به جا و دقيق است يا صرفاً در پى بدنام كردن افراد است؟

* من معتقدم كه واكنش هاى منفى غالباً از الفت و عادت برخى از انسان ها به آراى مشهورى است كه مدت طولانى اى رواج داشته است. برخى اغراض خاص هم پشت سر اين واكنش ها وجود دارد و عامل ديگر اين است كه اينان فاقد آگاهى نسبت به بستر و مراحل تاريخى فقه هستند.