* اگر انسان در پاكى و حلال بودن گوشتى كه رستوران و يا دوستش برايش آماده كرده اند شك كند، تكليفش چيست؟

* اگر انسان در پاكى و حلال بودن گوشتى كه رستوران و يا دوستش برايش آماده كرده اند شك كند، تكليفش چيست؟

* اگر صاحب آن رستوران و يا دوست او، مسلمان بودند و معلوم نيست كه اين گوشت به دست كافر ذبح شده باشد و آن ها هم بيش از اين چيزى درباره گوشت ندانند، حكم بر حليت آن است. اما اگر بداند كه اين گوشت پيش تر در دست كافرى بوده و احتمال ندهيم كه ميزبان مسلمان از حليت آن گوشت حلال مطمئن باشد، در اين جا حكم، حرمت است.