* كشمش و مويزى كه طبخ مى شود در چه زمانى نجس و يا نجس كننده غذايى كه با آن پخته مى شود، شمرده مى شود؟

* كشمش و مويزى كه طبخ مى شود در چه زمانى نجس و يا نجس كننده غذايى كه با آن پخته مى شود، شمرده مى شود؟

* به نظر ما عصاره انگور هم، پيش از بخار شدن دو سومش، نجس نيست، بلكه در عين پاكى خوردن آن حرام است. اما مويز و كشمش اگر در آب بجوشد، به نظر ما خوردنش حرام نيست، زيرا موضوع حرمت آب آنگور است و آبى كه كشمش در آن به جوش مى آيد آب انگور نيست.