* در بين مردم شايع است كه زيتون ]نجس[ به سبب لايه روغنى كه به آن چسبيده، قابل پاك شدن نيست. نظر شما چيست؟

* در بين مردم شايع است كه زيتون ]نجس[ به سبب لايه روغنى كه به آن چسبيده، قابل پاك شدن نيست. نظر شما چيست؟

* زيتون چه سياه باشد و چه سبز، قابل پاك شدن است. كسانى كه امكان پاك شدن زيتون را منتفى مى دانند، تصور مى كنند كه زيتون در داخل خود روغن انباشته دارد، و روغن هم، مانند ديگر مايعات - غير از آب - در صورت نجاست، امكان تطهير ندارد. اما ما معتقديم كه دانه زيتون، مخزن و ظرف روغن نيست. بلكه حالت چربى اى دارد كه اگر عصاره اش گرفته شود، از درونش روغن خارج مى شود، همانند ديگر نباتاتى كه از آن روغن گرفته مى شود.