* آيا خوردن خونى كه در داخل حيوانِ ذبح شرعى شده باقى مى ماند جايز است؟

* آيا خوردن خونى كه در داخل حيوانِ ذبح شرعى شده باقى مى ماند جايز است؟

* خوردن خون جايز نيست، اگرچه چنين خونى نجس نيست.