* اگر در ميان تخم مرغى كه با روغن سرخ شده، خونى ديده شود، آيا با جدا كردن خون، خوردن بقيه تخم مرغ جايز است؟

* اگر در ميان تخم مرغى كه با روغن سرخ شده، خونى ديده شود، آيا با جدا كردن خون، خوردن بقيه تخم مرغ جايز است؟

* اگر خون در داخل لايه اى باشد و به زرده و سفيده و ديگر اجزاى غذا نرسيده باشد، غذا، پاك و خوردن آن جايز است.