* اگر در ميان آب و يا روغن، حشره اى يافت شود كه معمولا در مكان هاى نجس به سر مى برد - مانند سوسك -، آيا حكم به نجاست اين آب و روغن مى شود؟

* اگر در ميان آب و يا روغن، حشره اى يافت شود كه معمولا در مكان هاى نجس به سر مى برد - مانند سوسك -، آيا حكم به نجاست اين آب و روغن مى شود؟

* حكم به طهارت مى شود و صرف شك به وجود نجاستى در آن قابل اعتنا نيست. زيرا جسم حيوان به صرف تماس با نجاست، نجس نمى شود و اگر هم نجس شود با زوال عين نجاست تطهير مى شود. بنابراين اگر ندانيم كه عين نجاست به جسم حشره چسبيده است، حكم به نجاست نمى توان داد.