* آيا كار كردن و يا غذا خوردن در اماكن و محلاتى كه شراب و غذاهاى حرام در آن خريد و فروش مى شود چيست؟

* آيا كار كردن و يا غذا خوردن در اماكن و محلاتى كه شراب و غذاهاى حرام در آن خريد و فروش مى شود چيست؟

* كار كردن و غذا خوردن در چنين جاهايى به عنوان اولى جايز است، اما اگر خريد نكردن از چنين مراكزى و نپذيرفتن كار در چنين اماكنى، وسيله اى براى نهى از منكر شد و يا ارتباط مؤمنان با چنين مراكزى سبب تشويق صاحب آن محل به استمرار منكرات شد، از باب امر به معروف و نهى از منكر جايز نيست.