* آيا چيزى كه نجس شده، نجس كننده هم مى شود؟

* آيا چيزى كه نجس شده، نجس كننده هم مى شود؟

* اگر نجس شده، غير از آب باشد، نجس كننده نيست. در مورد چيز نجس شده هم اگر در اثر تماس مستقيم با عين نجاست، نجس شده، احتياطاً نجس كننده هم هست. اما اگر بر اثر تماس با چيز نجس ديگرى - و نه عين نجاست - نجس شده باشد، سبب نجس شدن چيز ديگرى نمى شود. اما آبى كه در اثر تماس با نجس - و نه عين نجاست - نجس شده است، نجس كننده هم هست. البته آب سومى كه نجس مى شود، احتياطاً نجس كننده است.