* پدرم مرا به ازدواج با دخترى توصيه مى كند، اگر از او اطاعت نكنم ممكن است روابط ما تيره شود، تكليف شرعى من چيست؟

* پدرم مرا به ازدواج با دخترى توصيه مى كند، اگر از او اطاعت نكنم ممكن است روابط ما تيره شود، تكليف شرعى من چيست؟

* اگر به خودت زحمت دادى و از او اطاعت كردى، پاداش آن را از خداوند دريافت خواهى كرد. اما اطاعت از او در اين كار واجب نيست.