* اگر پدرم با سفر من مخالف باشد آيا سفرم سفر معصيت است؟

* اگر پدرم با سفر من مخالف باشد آيا سفرم سفر معصيت است؟

* اگر مصحلتى بر سفر تو مترتب باشد - مانند تحصيل - و خطر جانى متوجه تو در سفر نباشد كه آنان را به دلسوزى و خيرخواهى تو وادارد، سفر معصيت نخواهد بود.