* آيا من حق دارم در اموال پدر و مادرم - بدون اين كه بدانند - تصرف كنم؟

* آيا من حق دارم در اموال پدر و مادرم - بدون اين كه بدانند - تصرف كنم؟

* اگر بعداً رضايتشان را به دست آورى، مشكلى نيست. اما در تصرفات معامله اى مانند خريد و فروش، پيش از تصرف، اذن آن دو لازم است.