* اگر پدرم بخيل باشد، آيا مى توانم جهت خريد لوازم ضرورى ام، بى اجازه اش مبلغى از اموالش را بردارم؟

* اگر پدرم بخيل باشد، آيا مى توانم جهت خريد لوازم ضرورى ام، بى اجازه اش مبلغى از اموالش را بردارم؟

* اگر هزينه اى باشد كه بر او واجب است براى تو بپردازد و تو نيازمند آنى، - با اذن حاكم شرعى - جايز است.