* آيا معامله ربايى با پدر جايز است؟

* آيا معامله ربايى با پدر جايز است؟

* احتياط واجب در ترك اين عمل است. زيرا رواياتى كه دلالت بر جواز مى كنند، ضعيف است و اجماع ادعايى بر اين مسأله هم تعبدى نيست.