* آيا پدر و مادر مجازند كمد و كشوهاى پسرشان را جهت اطلاع از اسرار او تفتيش كنند؟

* آيا پدر و مادر مجازند كمد و كشوهاى پسرشان را جهت اطلاع از اسرار او تفتيش كنند؟

* نه مادر، نه پدر، نه برادر و نه خواهر، هيچ كدام حق تفتيش هيچ كمد و كشويى كه انسان برخى از وسايل شخصى خود را در آن جاى مى دهد است، ندارند.


به عبارت ديگر، امور سرّى هر كسى - اگرچه قاصر باشد - براى ديگران - هرچند نزديكان درجه يك باشند - منطقه ممنوعه است. مگر آن كه بر اثر امورى كه مخفى مى دارد بيم خطر گمراهى و انحراف بر او رود. چنان كه گشودن نامه شخصى او نيز جايز نيست مگر آن كه بيم آن رود كه در اثر برخى از اين گونه روابط، اخلاق و يا دينش تباه شود.