* حكم استعمال عطر چيست؟

* حكم استعمال عطر چيست؟

* براى زن جايز است كه در حالت معطر از منزل خارج شود، اما در حدى مى تواند از عطر استفاده كند كه براى ديگران تحريك كننده و براى بيمار دلان طمع برانگيز نباشد، يعنى احساسات ناپاك ديگران را جلب نكند، كه در اين صورت مكروه و بلكه گاه حرام است.