* استفاده از پولك هاى چسبان جهت زينت چه حكمى دارد؟

* استفاده از پولك هاى چسبان جهت زينت چه حكمى دارد؟

* اگر نشانه تبرج (خودآرايى) و تحريك باشد، جايز نيست.