* آيا پوشيدن جوراب نازك براى پوشاندن پاى زن كافى است؟

* آيا پوشيدن جوراب نازك براى پوشاندن پاى زن كافى است؟

* اگر جوراب آن قدر نازك باشد كه پا را به طور شفاف نشان دهد، عنوان پوشش تحقق نيافه است. اضافه براين ممكن است به عنوان تحريك برانگيزى هم حرام باشد.