* آيا براى زن جايز است سرود و اشعار مجالس عزا و قرآن را با صوت و لحن در حضور مردان نامحرم بخواند؟

* آيا براى زن جايز است سرود و اشعار مجالس عزا و قرآن را با صوت و لحن در حضور مردان نامحرم بخواند؟

* اگر صدا - هر چند به لحاظ موضوع و يا فضاى مجلس - به گونه اى تحريك برانگيز نباشد، كه در دل هاى بيمار طمع ايجاد كند، جايز است.