* آيا موى مصنوعى كه موى اصلى را مى پوشاند، حكم پوشش شرعى مو را دارد؟

* آيا موى مصنوعى كه موى اصلى را مى پوشاند، حكم پوشش شرعى مو را دارد؟

* موى مصنوعى دو عنوان دارد يكى پوشش موى واقعى است، از اين جهت حرمتى ندارد، زيرا پوشاندن موى واقعى كه خواسته شرع است، با موى مصنوعى هم برآورده مى شود. عنوان دوم عنوان خودآرايى و بزك كردن و تحريك ديگران است. اين كاربرد قطعاً حرام است. در اين صورت هرچند زن به لحاظ عملى و مادى، حجاب دارد اما به لحاظ معنوى بى حجاب است. حجاب فيزيكى بايد ابزار حجاب معنوى باشد.


استفاده از موى مصنوعى مى تواند راه حل شرعى مشكل زنان مسلمانى باشد كه نظام هاى رسمى يا شرايط غيررسمى مجبور به بى حجابى اشان مى كنند. چنان كه در كشورهاى كفر و ستم اتفاق افتاده است كه دختران دانشجوى مسلمان را با تهديد به اخراج و يا حبس، مجبور به ترك حجاب مى كنند و اين شرايط موجب محروميت آنان از تحصيلات و يا امور حياتى ديگر شده و مشكلات سختى را پديد آورده است. در چنين شرايطى براى اينان جايز است از موى مصنوعى استفاده كنند و در عين امتناع از آشكار كردن موى واقعى خود - كه آشكار كردنش حرام است - از فشار وضعيت تحميلى موجود هم رهايى يابند. آشكار كردن چنين زيورى جهت رفع سختى شديد (حرج) جايز است.