* رقص و موسيقى براى زنان و مردان چه حكمى دارد؟حكم رقص زن براى شوهرش چيست؟

* رقص و موسيقى براى زنان و مردان چه حكمى دارد؟حكم رقص زن براى شوهرش چيست؟

* نظر ما درباره رقص موافق نظر آقاى خويى(قدس سره)( ر.ك المسائل الشرعيه، «استفتائات السيد الخوئى»، ج2، ص31. سؤال 43: آيا رقص و كف زدن براى مردان در مراسمى مانند ازدواج جايز است؟ آيا براى زنان جايز است؟ جواب: اين كارها فى نفسه اشكالى ندارد در صورتى همراه با عمل حرامى مانند اختلاط زن و مرد و مانند آن نشود.) است كه رقص مردان در ميان خودشان و رقص زنان هم در مجالس خودشان - و نه در برابر مردان - حرام نيست، مگر اين كه رقص به گونه اى تحريك برانگيز باشد كه ديگر زنان را به انحراف بكشاند; در چنين صورتى جايز نيست. رقص مردان و زنان با هم، جايز نيست. رقص زن در برابر مرد اجنبى هم جايز نيست.اما رقص زن براى شوهرش هرچند برانگيزاننده باشد،جايز است.


اما موسيقى حرام آن است كه برانگيزاننده غريزه و سوق دهنده به شهوت باشد. فقها از اين حالت به «تناسب با آهنگ هاى اهل فسق» تعبير مى كنند. اما موسيقى آرامى كه به اعصاب آرامش مى بخشد و داراى بار مفهومى و معنوى درستى است، جايز است. موسيقى حماسى هم جايز است.