* حكم موسيقى كلاسيك كه متناسب با حالت رقص است چيست؟

* حكم موسيقى كلاسيك كه متناسب با حالت رقص است چيست؟

* اگر متناسب با فضاى تحريك و انگيزش جنسى نباشد، حرام نيست. مقصود فقها كه مى گويند الحان متناسب با اهل فسق حرام است، اين است كه الحان (آهنگ ها) به گونه اى باشد كه به فسق بيانجامد و متناسب فضاى فسق باشد. اين گونه الحان به لحاظ نغمه و نت، شهوت برانگيز است و حرام. چنان كه اگر همراه با غناهم باشد حرام است.