* من دخترى بالغ هستم. آيا برادر بزرگم حق دارد - در حالى كه پدرم زنده است و حتى اگر زنده نباشد - اراده اش را بر من تحميل و به من امر و نهى كند؟

* من دخترى بالغ هستم. آيا برادر بزرگم حق دارد - در حالى كه پدرم زنده است و حتى اگر زنده نباشد - اراده اش را بر من تحميل و به من امر و نهى كند؟

* برادر هيچ حق شرعى اى بر خواهر ندارد، جز به عنوان حق شرعى يك مؤمن بر مؤمنى ديگر، كه او را امر به معروف و نهى از منكر و موعظه و ارشاد نمايد. چنان كه پدر هم هيچ گونه سلطه شرعى اى بر دختر بالغ و رشيدش ندارد، جز همان حق و وظيفه اى كه هر مؤمنى نسبت به مؤمن ديگر دارد كه عبارت است از امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت و وعظ و ارشاد.بنابراين، چنين قدرتى كه برادربزرگ - و يا پدر - براى خود ادعا مى كند اگر خارج از محدوده امربه معروف و نهى ازمنكر باشد،هيچ اعتبار شرعى ندارد.