* دختر غير محجبه اى را به حجاب قانع و پاى بند كردم. هنگامى كه خواستم با او ازدواج ك

* دختر غير محجبه اى را به حجاب قانع و پاى بند كردم. هنگامى كه خواستم با او ازدواج كنم، خانواده ام به بهانه اين كه حجاب او براى فريب من است، مخالفت كردند. در حالى كه من معتقدم او حجاب را پذيرفته و به آن اعتقاد دارد. نظر شما چيست؟

* من به اين جوان سفارش مى كنم تا در اين مسأله دقت كافى به خرج دهد. زيرا بيم آن دارم كه بعد عاطفى بر جنبه واقعى مسأله غلبه يافته باشد. شايد هم آن دختر به سبب علاقه به ازدواج با تو، خود را با خواسته ات وفق داده باشد. و ممكن است پس از ازدواج، وقتى كه كار تمام شد از حجاب دست بردارد و تو را تحت فشار قرار دهد. بنابراين من به چنين جوانى نمى گويم كه حتماً به نظر خانواده ات عمل كن، بلكه سخن خانواده را مبناى تأمل و تحقيق و مطالعه عميق موضوع در فضايى به دور از تأثيرات عاطفى و روانى قرار دهد تا به نتيجه اى مثبت برسد و خانواده اش را قانع كند و شايد به همان نتيجه اى برسد كه خانواده اش ابراز مى كنند.