* دخترى هستم كه در خانه لباس هاى كوتاه مى پوشم و ساق هاى پا و سينه ام [تقريباً] آشكار است. برادران جوانى هم دارم. آيا كار من خلاف شرع است؟

* دخترى هستم كه در خانه لباس هاى كوتاه مى پوشم و ساق هاى پا و سينه ام [تقريباً] آشكار است. برادران جوانى هم دارم. آيا كار من خلاف شرع است؟

* اين كار خلاف شرع نيست، مگر اين كه احساس كنى كه كار تو فضاى انحراف را پديد مى آورد، به ويژه با وجود فيلم هاى مبتذلى كه ممكن است جوانان ديده باشند و... پس لازم است كه عوامل انحراف و تحريك را از فضاى خانه دور كنى. متأسفانه كار ]برخى[ جوامع به جايى رسيده است كه تحت تأثير برخى فيلم هاى ويديويى، انحرافات اخلاقى تا حد روابط نامشروع با محارم پيش رفته است. ما حتى در دفتر امور شرعى خود (در بيروت) به گزارش برخى موارد روابط نامشروع پدر و دختر و برادر و خواهر كه به شكل وحشيانه و به عنف و اجبار صورت گرفته، برخورديم. اين ها زنگ خطرهايى است براى جامعه و وظيفه جامعه است كه با تمام قواى خود با اين انحرافات مبارزه كند و راه هاى پيش گيرى از آن را بررسى نمايد. يكى از راه هاى پيش گيرى، پرهيز دختران جوان است از پوشيدن لباس هاى تحريك برانگيز حتى در محيط خانه پدرى.