* زن چه مقدار از بدن خود را مجاز است در برابر افراد محرم مكشوف دارد؟

* زن چه مقدار از بدن خود را مجاز است در برابر افراد محرم مكشوف دارد؟

* زن مجاز است تا همه اعضاى خويش - به جز عورت و يا عضوى كه طبيعت تحريك كننده دارد - در برابر افراد محرم، آشكار نگه دارد. بر زن حرام نيست كه پستان هاى خود را در برابر برادران يا پدر و عمو و دايى، آشكار كند اما به لحاظ اين كه اين عضو، تحريك برانگيز است و عرف عمومى آن را به مثابه عضو جنسى مى داند، بر زن لازم است كه آن را در معرض ديد قرار ندهد.