* پدرم با لباس زير در جلوى ما رفت و آمد مى كند. آيا اين كار اشكال شرعى ندارد؟

* پدرم با لباس زير در جلوى ما رفت و آمد مى كند. آيا اين كار اشكال شرعى ندارد؟

* نگاه كردن شما به او در اين وضع حرام نيست. اما شايسته است كه پدر با چنين وضعى در برابر دخترانش حاضر نشود. برادر هم نبايد با چنين وضعى در خانه در برابر خواهرانش آشكار شود. چه بسا چنين وضعى انحراف زا باشد. و در اين صورت عنوان ثانوى «حرمت» بر آن بار شود.