* پدرم مى گسار

* پدرم مى گسار است و مادرم را به ترتيب دادن بساط مى اجبار مى كند. آيا مادرم با اين كار مرتكب گناه شرعى مى شود؟ آيا مادرم مى تواند از پذيرش چنين كارى سر باز زند؟

* اگر مادرت مى ترسد كه در صورت سرپيچى طلاق داده شود، يا كتك بخورد و يا به شكل غيرقابل تحملى با او بد رفتارى شود، جايز است به اين خواسته تن در دهد.


اما اگر ترس از موارد فوق نبود، واجب است تا از انجام خواسته شوهرش سرپيچى كند زيرا اولا اين كار حرام است و ثانياً از باب امر به معروف و نهى از منكر، واجب است كه سرپيچى كند.