* پدرم در برابر ما به عنوان ابراز محبت و علاقه، گونه هاى مادرم را مى بوسد و او را در بغل مى گيرد. آيا اين كار اشكال شرعى ندارد؟

* پدرم در برابر ما به عنوان ابراز محبت و علاقه، گونه هاى مادرم را مى بوسد و او را در بغل مى گيرد. آيا اين كار اشكال شرعى ندارد؟

* پدرم در برابر ما به عنوان ابراز محبت و علاقه، گونه هاى مادرم را مى بوسد و او را در بغل مى گيرد. آيا اين كار اشكال شرعى ندارد؟


* اگر اين كار معنا و مفهوم جنسى نداشته باشد. يعنى به لحاظ عرفى، اين كار همانند بوسه زدن پدر به گونه پسر يا دخترش معمول و طبيعى باشد، اشكالى ندارد. اما اگر اين كار نوعى تصرف جنسى برانگيزاننده باشد، بر پدر سزاوار است كه در برابر فرزندانش از اين عمل اجتناب ورزد.