* آيا رها كردن فرزندان خردسال به صورت عريان جايز است؟

* آيا رها كردن فرزندان خردسال به صورت عريان جايز است؟

* اگر اين مسأله به عنوان منكرى شرعى تلقى شود واجب است كه مادران از اين كار خوددارى كنند. اما در فرض مذكور چنين نيست. زيرا اين كار فى نفسه حرام نيست.