* آيا براى زن جايز است كه از دوستان شوهرش در منزل استقبال كند؟

* آيا براى زن جايز است كه از دوستان شوهرش در منزل استقبال كند؟

* در اين مسأله من فكر مى كنم كه اخلاق اسلامى از اين نوع تماس بين زن و دوستان شوهرش منع مى كند. زيرا اين مسأله گاه به نوعى انحراف مى انجامد، چنان كه امروزه در بسيارى از مشكلات زناشويى و اخلاقى مشاهده مى شود، به ويژه اين كه در چنين خانه هايى دختران جوانى در سن ازدواج و يا در هيأتى جذاب باشند.


من مى گويم كه در اسلام، اصل بر عدم اختلاط بين زن و مرد بيگانه است و اختلاط در صورتى جايز است كه نسبت به نبود پيامدهاى منفى اطمينان حاصل شود، كه آن هم در اين زمانه كم تر به دست مى آيد. من نمى خواهم با اين سخنان، در بين زنان و مردان جامعه بى اعتمادى به وجود آورم، بلكه از واقعيتى سخن مى گويم كه بايد در برابر آن رعايت احتياط را نمود.