* آيا در جلسات خانوادگى جدا كردن زنان و مردان از هم واجب است؟

* آيا در جلسات خانوادگى جدا كردن زنان و مردان از هم واجب است؟

* مبناى اسلامى مقتضى جدايى بين زنان و مردان [نامحرم] از يكديگر است. زيرا مشاهده شده است كه چنين نوعى از اختلاط كه تبديل به عادتى اجتماعى حتى بين زنان و مردان متدين مى شود گاه مشكلاتى زناشويى به بار مى آورد. چه بسا مرد به سبب اين كه صفاتى در همسر دوستش مى بيند كه در همسر خود نمى بيند، مجذوب او شود، به ويژه اگر فضا آن قدر دوستانه باشد كه موانع و پرده ها به يك سو رود و افراد به راحتى با يكديگر ارتباط كلامى برقرار كنند، گويى كه با همسر خود سخن مى گويند.


بنابراين من معتقدم كه براى چنين جوّ و عادتى كه رو به رواج نهاده، بايد ضوابط اخلاقى - حتى در سطح جداسازى زن و مرد در ديد و بازديدهاى جمعى - نهاده شود.