* پدرم، مردى مسن و از كار افتاده است. من تنها دختر او هستم كه براى تأم

* پدرم، مردى مسن و از كار افتاده است. من تنها دختر او هستم كه براى تأمين مخارج خانواده كار مى كنم. كسى به من پيشنهاد ازدواج داده است. آيا جايز است كه من به كار و زندگى خود بپردازم و خانواده ام را به حال خود رها كنم؟

* ازدواج براى تو جايز است، به ويژه اگر نياز شخصى يا تمايل به آن داشته باشى. اگر توانستى هزينه زندگى خانواده ات را - با توجه به اين كه مخارج خودت به عهده شوهر است - تأمين كنى، تنها تكفل پدر و مادر - در صورتى كه كسى متكفل زندگى اشان نباشد - بر تو واجب است. و اگر نتوانستى، بر تو واجب نيست. در هر حال ازدواج كردن هيچ گناهى ندارد.